OneDee Pricing

ราคาแพ็คเกจสำหรับใช้งานบนเว็บไซต์และ OneDee Station

OneDee.ai คิดราคาตามจำนวนพนักงาน เฉลี่ยหัวละ 50 บาท ต่อเดือน โดยคิดราคาแบบเหมาเป็นช่วงๆ เช่น ไม่เกิน 15 คน, 30 คน, 50 คน เป็นต้นหากสนใจให้คำนวนราคา สามารถเข้าไปที่ https://www.onedee.ai/pricing/

Last updated