How to set Working Hours

คลิกเมนู "Team" เพื่อเรียกดูแผนกต่างๆของบริษัท

เลือกแผนกที่ต้องการจะตั้งเวลาทำงาน

ถ้ายังไม่มีแผนกหรือต้องกาเพิ่มแผนก สามารถคลิกปุ่ม "+" สีชมพูด้านซ้าย

  1. คลิกเลือกแทบ "Working Hours" เพื่อทำการเริ่มต้นเซ็ทเวลาทำงานของพนักงานพนักงานนี้

  2. เปิดใช้งานการตั้งเวลาทำงานของพนักงานที่ปุ่ม "Disable" ให้เปลี่ยนเป็นสีชมพู

  1. สามารถเลือกวันและเวลาทำงานโดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้ - เวลาเข้างาน - เวลาออกงาน - ช่วงจำนวนเวลาพักเบรก

  2. ตั้งเงื่อนไขการสายและการขาดงานได้ดังนี้ - จำนวนนาทีที่ต้องการให้นับสายหลังจากนาทีที่กำหนด - จำนวนนาทีที่ต้องการให้นับขาดงานหลังจากนาทีที่กำหนด

  3. หลังจากเสร็จสิ้นการเซ็ทเวลาทำงานแล้วให้ทำการคลิกปุ่ม "Update" เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าเวลาการทำงาน

Last updated